Spis treści

c Rozwiń wszystko C Zwiń wszystko

Zwroty grzecznościowe na powitanie, pożegnanie itp. • Wymowa liter a, a…e

Czasownik be być w formach czasu teraźniejszego am, are dla osób I, you • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące • Spójnik or • Nazwy krajów i narodowości

Czasownik be być w formach czasu teraźniejszego am, are dla osób I, you • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące • Przedimek nieokreślony a • Wymowa litery a

Czasownik be być w formie czasu teraźniejszego (Present Simple): is dla osób he oraz she • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące

Zaimki this oraz it • Czasownik be być w formie czasu teraźniejszego is dla osoby it • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące • Wymowa litery a przed dwiema spółgłoskami

Czasownik be być w formach czasu teraźniejszego are, is, am dla osób I, you, he, she, it • Pytania szczegółowe (wh- questions) • Pisownia nazw krajów i kontynentów

Zaimki dzierżawcze my, your, his, her • Wymowa kontrasty: a (krótkie) vs. a (długie)

Czasownik be być w formie czasu teraźniejszego are dla osób we, you, they • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące

Zaimki dzierżawcze our, your, their, its • Wymowa – kontrasty: e (krótkie) vs. a (krótkie) • Word Focus: its – it’s … • Word Focus: their – they’re • Word Focus: your – you’re • Word Focus: his – he’s

Liczebniki od 1 do 9 • Przedimek określony the • Przedimek określony a przedimek nieokreślony

Tryb rozkazujący dla drugiej osoby l. poj. i l. mn.: Wait, please. / Don’t wait. • Tryb rozkazujący dla pierwszej osoby l. mn.: Lets go! • Wymowa liter e, e…e • Word Focus: writeright

Czas teraźniejszy prosty Present Simple dla osób I, you • Pytania ogólne: Do you work? • Zdania twierdzące i przeczące: I work. / I don’t work. • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące: Yes, I do. / No, I don’t. • Regularna liczba mnoga sport sports

Pytania szczegółowe (wh- questions): Where do you live? w czasie teraźniejszym prostym Present Simple dla osób I, you • Spójnik and • Wymowa litery i

Czas teraźniejszy prosty Present Simple dla osób we, you, they: • Pytania ogólne: Do they work? • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące: Yes, they do. / No, they don’t. • Zdania twierdzące i przeczące: They work. / They don’t work. • Pytania z przyimkiem na końcu: Where do they come from? • Word Focus: inat

Zasady tworzenia formy czasu teraźniejszego Present Simple dla osób he, she, it • Czas teraźniejszy prosty Present Simple dla osób he, she, it • Pytania ogólne: Does he work? • Zdania twierdzące i przeczące: He works. / He doesn’t work. • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące: Yes, he does. / No, he doesn’t. • Wymowa liter i, y • Word Focus: badbed

Pytania szczegółowe (wh-questions): Where does he work? w czasie teraźniejszym prostym Present Simple dla osób he, she, it • Word Focus: house – home

Czas teraźniejszy prosty Present Simple dla osób I, we, you, they, he, she, it • Pytania ogólne: Do you study? / Does he study? • Krótkie i długie odpowiedzi twierdzące i przeczące • Nazwy narodowości • Wymowa liter o, o…e • Word Focus: goodwell

Zaimki wskazujące this / that • Przedimek nieokreślony a / an

Zaimki wskazujące these / those • Nieregularna liczba mnoga man men / child children • Wymowa litery o • Word Focus: manmen • Word Focus: womanwomen

Zaimki osobowe w dopełnieniu me, you, him, her, it • Przyimki for, from, about

Zaimki osobowe w dopełnieniu me, you, him, her, it, us, them • Przyimki for, with, without, from, about, to • Wymowa liter u, u…e

Struktura zdaniowa ze sztucznym podmiotem there w liczbie pojedynczej: There is a problem. • Zdania twierdzące, pytające i przeczące z tą strukturą zdaniową • Określnik no • Word Focus: nonot

Struktura zdaniowa ze sztucznym podmiotem there w liczbie mnogiej: There are some problems. • Zdania twierdzące, pytające i przeczące z tą strukturą zdaniową • Określniki ilościowe some, any • Określnik no • Wymowa litery u • Word Focus: anyone • Word Focus: anysome

Struktura zdaniowa ze sztucznym podmiotem it: It is cold outside. • Zdania twierdzące, pytające i przeczące z tą strukturą zdaniową • Różnice w użyciu it i there

Czasowniki can umieć, potrafić do wyrażenia umiejętności • W zdaniach oznajmujących: I can drive. • W przeczeniach: I cant drive. • W pytaniach: Can you drive? • Wymowa – kontrasty: u (but) vs. u (put) • Word Focus: ridedrive

Zdania z przymiotnikami i towarzyszącymi im przyimkami, np. interested in, late for worried about • Word Focus: jobwork • Word Focus: interestinginterested

Pytania z przyimkiem na końcu What is she worried about? • Wymowa – kontrasty: u vs. a

Scalenia czasownika be być z zaimkami osobowymi i z przysłówkiem przeczącym not: hes not / he isnt • Word Focus: ourhour • Word Focus: onin

Pytania o podmiot i dopełnienie rozpoczynające się od who? kto? z czasownikiem be być: Who is he good to? / Who is good to him? • Scalenia czasownika be być z zaimkiem pytającym who: Who’s good to him? • Wymowa liter oo

Czasownik have mieć w czasie teraźniejszym Present Simple dla osób I, we, you, they • W zdaniach oznajmujących: They have kids. • W pytaniach: Do they have kids? • W przeczeniach: I don’t have kids. • Określnik no • Zasada pojedynczego przeczenia • Word Focus: someone

Czasownik have mieć w czasie teraźniejszym Present Simple dla osób he, she, it • W zdaniach oznajmujących: She has a house. • W pytaniach: Does she have a house? • W przeczeniach: She doesn’t have a house. • Określnik no • Wymowa – kontrasty: oo (krótkie) vs. oo (długie)

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne • Określniki ilościowe a lot of, lots of dla rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych • Word Focus: lifelive • Word Focus: every dayeveryday

Określnik ilościowy many • Pytania szczegółowe rozpoczynające się od How many: How many patients does he have? • Określniki ilościowe a lot of, lots of • Określnik ilościowy a few • Wymowa liter ee • Word Focus: manymoney

Określnik ilościowy much • Pytania szczegółowe rozpoczynające się od How much: How much sugar does he eat? • Określniki ilościowe a lot of, lots of • Określnik ilościowy a little • Word Focus: manymuch

Zaimki nieokreślone anybody, everybody, somebody, nobody • Wymowa liter ea – w wyrazach jednosylabowych

Dopełniacz ’s: Petes girlfriend / Sophie and Owen’s dog • Zaimek pytający whose • Word Focus: bagbaggage • Word Focus: pleasehere you are

Zaimki dzierżawcze hers, his, its, mine, ours, theirs, yours • Zaimek pytający which • Wymowa liter ea – w wyrazach wielosylabowych • Word Focus: who’swhose • Word Focus: placespace

Zaimki nieokreślone something, anything, nothing, everything • Word Focus: turn onturn off • Word Focus: thinkthing

Przysłówki częstotliwości always, usually, often, sometimes • Wymowa liter oa / ou

Przysłówki częstotliwości ever, never, rarely • Pytania szczegółowe rozpoczynające się od How often…?

Okoliczniki czasu at weekends, on Mondays, in the evening • Okoliczniki częstotliwości once a month / twice a week / three times a year / from time to time • Wymowa liter ai / ay • Word Focus: oneonce • Word Focus: meetmeat

Dopełniacz of • Word Focus: a glass / glassesglass • Word Focus: foolfull

Dopełniacz of • Dopełniacz ’s • Wyrażenia z dopełniaczem of: at the end of, at the beginning of • Wymowa liter oi / oy

Czasownik be być w formach przeszłych was, were dla osób I, you • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące • Pytania szczegółowe wh- questions • Okoliczniki czasu last week, two days ago itp. • Word Focus: where – were

Czasownik be być w formie przeszłej was dla osób he, she, it • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące • Pytania szczegółowe wh- questions • Wymowa liter ie • Word Focus: lookwatch

Czasownik be być w formie przeszłej were dla osób we, you, they • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące • Pytania szczegółowe wh- questions • Okoliczniki czasu last night itp.

Czasownik be być w formach przeszłych was, were dla osób I, you, we, they, he, she, it • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Pytania szczegółowe wh- questions • Krótkie i długie odpowiedzi • Pytania z przyimkiem na końcu: What was he afraid of? • Wymowa liter ar, are • Word Focus: quietquite

Czasowniki could do wyrażenia umiejętności • W zdaniach oznajmujących: I could swim. • W przeczeniach: I couldnt swim. • W pytaniach: Could you swim?

Czasowniki can / could do wyrażenia prośby: Could you help me? • Czasowniki frazowe turn on / turn off • Wymowa liter air, are • Word Focus: askplease

Tworzenie okoliczników miejsca • przy pomocy przyimków in, on, behind, under, above, next to • przy pomocy przysłówków near, far • Word Focus: seelook

Tworzenie okoliczników miejsca • przy pomocy przyimków in front of, opposite, between, next to, round, on • przy pomocy przysłówków near, close, far • Wymowa – kontrasty: ar vs. are / air

Czas przeszły prosty Past Simple czasowników regularnych dla osób I, you, we, they • Budowa czasowników regularnych • Zdania twierdzące i przeczące: I worked. / I didn’t work. • Pytania ogólne: Did you work? • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące Yes, I did. / No, I didn’t. • Czasowniki regularne z końcówką /t/, /d/, /id/ w wymowie worked, played, wanted • Word Focus: funfan

Czas przeszły prosty Past Simple czasowników regularnych dla osób he, she, it • Zdania twierdzące i przeczące: He jogged. / He didn’t jog. • Pytania ogólne: Did he jog? • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące: Yes, he did. / No, he didn’t. • Czasowniki regularne ze spółgłoską podwajaną w pisowni stopped, shopped, hugged, planned, jogged • Czasowniki regularne zakończone na -ied: studied, cried, copied • Wymowa – kontrasty: u (krótkie) vs. ar • Word Focus: collegecolleague

Czas przeszły prosty Past Simple czasowników regularnych dla wszystkich osób • Pytania szczegółowe (wh- questions): What did you do?

Czasy proste: teraźniejszy Present Simple i przeszły Past Simple czasowników regularnych dla wszystkich osób • Czas teraźniejszy prosty Present Simple i przeszły prosty Past Simple czasownika be być dla wszystkich osób • Czasownik can umieć, potrafić, móc oraz jego przeszła forma could do wyrażenia umiejętności i możliwości • Wymowa – kontrasty: ar vs. ir, ur, ear • Word Focus: closeclose to

Utarte wyrażenia z czasownikami have mieć i go pójśćhave breakfast, have supper, have a coffee, have a sandwich, have a snack, have a break, have a bath, have a good time, have fungo for a walk, go for a drink, go for a swim, go for a drive, go for a jog, go for a hike

Utarte wyrażenia z czasownikami do robić, wykonywać i make robić, wytwarzaćdo a task, do a course, do business, do homework, do housework, do well, do badlymake dinner, make lunch, make a mistake, make a decision, make a noise, make a sound • Wymowa liter ir, ire • Word Focus: makedo

Czas przeszły prosty Past Simple czasowników nieregularnych dla osób I, you, we, they • Zdania twierdzące: We thought about it. • Przeczenia: We didn’t think about it. • Pytania ogólne: Did you think about it? • Pytania szczegółowe wh- questions: What did you think about? • Word Focus: sosaw • Word Focus: untilto

Czas przeszły prosty Past Simple czasowników nieregularnych dla osób he, she, it • Zdania twierdzące: He found it. • Przeczenia: He didn’t find it. • Pytania ogólne: Did he find it? • Pytania szczegółowe wh- questions: What did he find? • Pytania o podmiot i dopełnienie: Who found it? Kto to znalazł? / Where did he find it? Gdzie on to znalazł? • Wymowa liter ur, ure • Word Focus: withby

Czas przeszły prosty Past Simple czasowników nieregularnych dla wszystkich osób • Zdania twierdzące • Przeczenia • Pytania ogólne • Pytania szczegółowe wh- questions • Pytania o podmiot i pytania o dopełnienie: Who helped you? Kto ci pomógł? / Who did you help? Komu ty pomogłeś?

Zdania z przysłówkami ever, never, anywhere, nowhere • Zdania z zaimkami nieokreślonymi anything, nothing, anybody, nobody • Zasada pojedynczego przeczenia: I never smoked. Nigdy nie paliłem / I knew nobody. Nikogo nie znałem / They went nowhere interesting. Nie pojechali w żadne ciekawe miejsce • Wymowa – kontrasty: ur, ir, er vs. are • Word Focus: sadsaid • Word Focus: teachlearn • Word Focus: taughtlearnt

Przedimek nieokreślony a / an • Przedimek określony the • Opuszczanie przedimków • Wymowa liter: ear

Pytania rozłączne Question tags • W czasie teraźniejszym prostym Present Simple: It’s good, isn’t it? • W czasie przeszłym prostym Past Simple: It was good, wasn’t it? • Wymowa kontrasty: krótkie e ir, er, ur, ear

Nieregularne stopniowanie przymiotników good, bad • Porównywanie wielkości za pomocą than, (not) asas…, of • Word Focus: thenthan • Word Focus: preferlike

Stopniowanie nieregularnych przysłówków sposobu well, badly • Nieregularne stopniowanie przymiotników good, bad • Wymowa – kontrasty: e vs. ir, er, ur, ear • Word Focus: hearlisten • Word Focus: heardlistened

Przysłówki too oraz enoughEnough w połączeniu z rzeczownikami i przymiotnikami • Too w połączeniu z przymiotnikami oraz określnikami ilościowymi many / much

Nierozłączne czasowniki frazowe: come back, eat out, get dressed, get up, go out, hang out, look at, look for, move back, move out, stay in, wake up • Wymowa liter or, ore • Word Focus: look atlook for

Stopniowanie przysłówków much, many, little, few • Użycie little, a little oraz few, a few z rzeczownikami • Too z określnikami ilościowymi many, much, little, few • Wzrastanie i zmniejszanie się ilości: more and more, less and less

Regularne stopniowanie przymiotników: long, longer, the longest • Użycie zaimków one i ones • Wymowa – kontrasty: wor vs. war

Opisowe stopniowanie przymiotników • Narastanie cechy: expensive, more expensive, the most expensive • Zmniejszanie się cechy: less expensive, the least expensive

Pełny bezokolicznik czasownika: to rest, to stay, to go • Łączenie dwóch czasowników za pomocą pełnego bezokolicznika: I want to do it. Chcę to zrobić / I promised to help. Obiecałem pomóc • Wymowa liter aw, au • Word Focus: liveleave • Word Focus: livedleft • Word Focus: borrowlend

Użycie czasownika would like chcieć • Bezokolicznikowe wyrażenie would like to do sth chcieć coś zrobić • w zdaniach twierdzących: I would like to do it. • w przeczeniach: I wouldn’t like to do it. • w pytaniach: Would you like to do it?

Imiesłów czynny czasu teraźniejszego (Present Participle): crying children płaczące dzieci; talking men rozmawiający mężczyźni • Rzeczownik odczasownikowy (gerund) jako podmiot: Cutting the grass is easy. Koszenie trawy jest łatwe • Rzeczownik odczasownikowy (gerund) po przyimku: I’m good at parking. Jestem dobry w parkowaniu • Wymowa liter war, wa • Word Focus: thinkthing

Rzeczownik odczasownikowy (gerund) po czasownikach like, love, hate, enjoy, prefer, mind: I hate cleaning. Nienawidzę sprzątania • Word Focus: tiredtiring

Czas teraźniejszy ciągły Present Continuous dla osób I, you, we, they • Zdania twierdzące: I’m working. • Przeczenia: I’m not working. • Pytania ogólne: Are you working? • Pytania szczegółowe wh- questions: What are you doing? • Wymowa liter qu

Czas teraźniejszy ciągły Present Continuous dla osób he, she, it • Zdania twierdzące: She is talking. • Przeczenia: She isn’t talking. • Pytania ogólne: Is she talking? • Pytania szczegółowe wh- questions: What is she doing? • Word Focus: tellsay • Word Focus: telltalk

Porównanie czasów teraźniejszego prostego Present Simple i teraźniejszego ciągłego Present Continuous: They always talk. / They are talking now. • Zdania twierdzące • Przeczenia • Pytania ogólne • Pytania szczegółowe wh- questions • Wymowa liter qua • Word Focus: stillsteal

Przymiotniki zakończone na -ing vs. przymiotniki zakończone na -ed: tiring męczący / tired zmęczony

Pytania o godzinę i podawanie godziny: What time is it? / It’s two o’clock. • Okoliczniki czasu: at about five, at half past four, at a quarter past eight • Wymowa liter ought / aught

Wiek i daty • Rozmawianie o wieku: How old is he? / He is thirty. • Rozmawianie o dacie urodzenia: When were you born? / I was born on the third of October 1997. • Rozmawianie o datach: What date is it? / It’s the second of March. • Liczebniki od 10 do 1000 • Liczebniki porządkowe: first, second, third, fourth • Przysłówki about, over, more than, less than do wyrażenia przybliżeń: about twenty, over thirty, more than forty, less than fifty

Połączenia czasowników do robić oraz go iść z imiesłowem czynnym gerund: • do the cooking, do the cleaning, do the washing-up, do the driving, do the talkinggo sailing, go clubbing, go fishing, go sightseeing, go jogging, go hiking, go clubbing, go parachuting, go swimming • Czasowniki do, play i go w połączeniu z nazwami sportów i gier: do karate, play tennis, play poker, go swimming • Wymowa liter ew, eu

Bezokolicznik celu: He works a lot to earn more money. • Zdania przeczące z bezokolicznikiem celu – konstrukcja so as not to

Czas i odległość • Pytania o czas trwania i odległość w przestrzeni: How long is it? / How far is it? • Podawanie czasu trwania i odległości w przestrzeni: twenty minutes long / ten kilometres away • Przymiotniki złożone: ten-minute drive / five-minute walk • Przysłówki about, over do wyrażenia przybliżeń: over seven hours / about fifteen minutes • Stopień wyższy nieregularnego przysłówka far: further • Wymowa liter igh

Wielkości i miary • Pytanie o wielkość: How long is it? / How tall is he? • Podawanie wielkości miar wraz z przymiotnikami long, wide, high, tall • Przysłówek stopnia too • Porównywanie wielkości za pomocą spójnika than • Word Focus: fit feet feed • Word Focus: foot food

Zdania rzeczownikowe z that • Po czasownikach hear, know, believe, say, think, understand • Po przymiotnikach sure, afraid, convinced, worried • Utarte wyrażenia z czasownikiem get: get married, get lost, get ready, get nervous, get angry • Wymowa liter ow • Word Focus: quitquitequiet

Czas przyszły prosty Future Simple dla osób I, you, we, they • Zdania oznajmujące: I will do it. • Zdania przeczące: I won’t do it. • Pytania ogólne: Will you do it? • Word Focus: wantwon’t

Czas przyszły prosty Future Simple dla he, she, it • Zdania oznajmujące: He will do it. • Przeczenia: He won’t do it. • Pytania ogólne: Will he do it? • Wymowa – kontrasty: i vs. ee, ea

Czasowniki przechodnie z dwoma dopełnieniami: buy, bring, sell, send, show • Wymowa kontrasty: wa vs. war / wal

Czasowniki przechodnie z dwoma dopełnieniami: buy, bring, sell, send, show • Wymowa kontrasty: wa vs. war / wal

Czasowniki, po których nie występuje przyimek to: answer, ask, call, lend, tell • Czasowniki, po których występuje przyimek to: explain, describe, talk, speak

Pytania o podmiot i dopełnienie zaczynające się od who kto i what co, jaki w poznanych czasach • Wymowa – kontrasty: in vs. ind

Zdania względne • Identyfikujące osoby (z zaimkami who, that) • Identyfikujące przedmioty (z zaimkami which, that) • Word Focus: anotherother

Zdania względne • Identyfikujące miejsca (z zaimkiem where) • Identyfikujące czas (z zaimkiem when) • Identyfikujące przynależność (z zaimkiem whose) • Wymowa – kontrasty: e vs. a, ai

Czasowniki statyczne (believe, know, mean, seem, understand, want) w czasie teraźniejszym prostym Present Simple • Czasowniki dynamiczne (lie, sit, wait itd.) w czasie teraźniejszym prostym Present Simple i teraźniejszym ciągłym Present Continuous • Word Focus: truetruth

Czasownik have jako czasownik statyczny (I have a car) oraz dynamiczny (I’m having a bath) • Czasownik think jako czasownik statyczny (I think it’s perfect) oraz dynamiczny (I’m thinking about it) • Wymowa – kontrasty: ange, aste vs. ang, ast

Czy to jest pomocne? • Przymiotniki zakończone na -ful i -less: useful / useless

Tworzenie przysłówków sposobu od przymiotników: careful / carefully • Przymiotniki i przysłówki o tej samej formie: hard, fast • Wymowa – kontrasty: o vs. aw, or, ought, aught, al • Word Focus: simplesimply

Stopniowanie przysłówków sposobu • Zakończonych na -ly: more slowly, the most slowly • Mających tę samą formę co przymiotnik: faster, the fastest

Konstrukcja bezokolicznikowa be going to do sth • W zdaniach twierdzących: I’m going to do it. • W przeczeniach: I’m not going to do it. • W pytaniach: Are you going to do it? • Wymowa – kontrasty: ow, oa, oe vs. aw, au • Word Focus: wordworld

Różne sposoby wyrażania przyszłości • czas teraźniejszy ciągły Present Continuous (I’m throwing a party on Friday) • czas przyszły prosty Future Simple (I’ll buy some wine) • konstrukcja bezokolicznikowa be going to do sth (I’m going to buy them a present)

Rzeczowniki złożone: bookshop, headteacher, sports star • Wymowa – kontrasty: all vs. old

Czasownik modalny should do wyrażenia powinności / zalecenia • W zdaniach oznajmujących: I should do it. • W przeczeniach: I shouldn’t do it. • W pytaniach: Should I do it? • Word Focus: choosechoice

Konstrukcja be allowed to do wyrażenia pozwolenia i braku pozwolenia • Czasowniki modalne may, can do wyrażenia pozwolenia i pytania o pozwolenie • Czasownik modalny have to do wyrażenia konieczności • Wymowa – kontrasty: oa, ote, ol, ow, oke vs. alk, all, alle, alt, ault, awlt

Zaimki zwrotne zakończone na -self / -selves

Konstrukcja bezokolicznikowa have to musieć w czasie teraźniejszym dla osób I, you, we, they, he, she, it • Do wyrażania musu: I have to do it. • Do wyrażania braku musu: I don’t have to do it. • W pytaniach o konieczność: Do I have to do it? / Why do I have to do it? • Wymowa – kontrasty: o vs. o+e, oa, ow, ost • Word Focus: stuffstaff

Czasownik modalny must musieć do wyrażenia konieczności • Konstrukcja bezokolicznikowa have to musieć do wyrażania musu, braku musu i w pytaniach o konieczność • W czasie przeszłym: I had to do it. • W czasie przyszłym: I will have to do it. • Word Focus: crossacross

Czasowniki modalne may, might, must, can, could, should do wyrażenia przypuszczenia, pewności, wnioskowania i prawdopodobieństwa • W zdaniach oznajmujących: It may rain / They might lose / He must be home / It can’t be true / It could help / She should be home • W zdaniach przeczących: It may not rain / They might not win / She can’t be at work • W zdaniach pytających: Might they win? / Do you think it may rain? • Wymowa – krótkie słowa

Różne znaczenia słowa likeLike jako czasownik: I like music.Like jako przyimek: He is like his father.

Łączenie kilku czasowników w szeregu • Czasowniki modalne (should, can, must) w połączeniu z czasownikami, po których występuje kolejny czasownik w pełnym bezokoliczniku: I must try to do it. • Pełny bezokolicznik lub rzeczownik odsłowny po czasowniku try próbować: I must try to do it. / Let’s try talking to them. • Wymowa – kontrasty: ou, ow vs. oa

Konstrukcje bezokolicznikowe wyrażające życzenia, prośby, przypomnienia, polecenia i nakazy skierowane do innych osób: I told him to help me. / She asked me to do it.

Przeczące konstrukcje bezokolicznikowe wyrażające życzenia, prośby, przypomnienia, polecenia, nakazy i zakazy skierowane do innych osób: I asked them not to do it. / She would like me never to smoke. • Wymowa – kontrasty: i, y vs. a, ai

Czasowniki modalne w połączeniu z konstrukcjami bezokolicznikowymi wyrażającymi życzenia, prośby, przypomnienia, polecenia, nakazy i zakazy skierowane do innych osób: You should ask them to do it. / She can tell them not to smoke here.

Nieprzechodnie czasowniki frazowe: come over, drop by, listen up, log in, log out, look around, run away, scroll up, scroll down, sit down • Wymowa – kontrasty: ay vs. ale, ail

Konstrukcje bezokolicznikowe wzbogacone o zaimki how, where, what oraz which • Twierdzące z pełnym bezokolicznikiem: She taught me how to dance. • Przeczące z pełnym bezokolicznikiem: They instructed us what not to do. • Z niepełnym bezokolicznikiem: He advised us which film we should see.

Konstrukcja typu it is + przymiotnik + (for sb) + pełny bezokolicznik: It is easy for me to learn Spanish. • Wymowa końcówki -ey

Konstrukcja typu there is + rzeczownik+ (for sb) + pełny bezokolicznik: There is a task for you to do. • Konstrukcja typu make sth + przymiotnik + (for sb) + pełny bezokolicznik: He made it easy for me to do it.

Niepełny bezokolicznik po czasownikach • Po czasowniku let pozwalać do wyrażenia pozwolenia: We let them go. • Po czasowniku make powodować, zmuszać do wyrażenia przymusu: They made him talk. • Pełny lub niepełny bezokolicznik po czasowniku help pomagać: I’ll help you to wash the car. / I’ll help her carry it. • Konstrukcje z pełnym bezokolicznikiem • do wyrażenia pozwolenia: He permitted us to to stay here. • do wyrażenia przymusu: He forced us to practise. • Wymowa końcówki -age

Czasowniki w połączeniu z przyimkami: smile at, rely on itp.

Zdania okolicznikowe czasu wprowadzane przez when kiedy, after po tym jak, before zanim, as soon as jak tylko • Wymowa końcówki -ture • Word Focus: peacepiece

Zerowy okres warunkowy • Ze spójnikiem when kiedy: My teacher is angry when I’m late. • Ze spójnikiem if jeśli: If you mix blue and yellow, you get green.

Pierwszy okres warunkowy: If it rains, I will stay at home. • Wymowa końcówek -tion / -sion • Word Focus: chargechurch

Warianty zdań warunkowych typu I • Z trybem rozkazującym: If you plan to go there, take a map. • Z czasownikami modalnymi: If she needs help, she should talk to me. • Ze spójnikiem unless chyba że; jeśli nie: Unless they pay me soon, I’ll borrow some money.

Drugi okres warunkowy: She would help us, if she were rich. • Wymowa – kontrasty: -sion vs. -ssion • Word Focus: interestinterests

Przymiotniki złożone: full-time, part-time, world-famous, award-winning, tight-fitting itp. • Word Focus: lawlow • Word Focus: loseloose

Mowa zależna • Mowa zależna bez następstwa czasów • Mowa zależna z następstwem czasów (część I): Present Simple -> Past Simple: I told her that I loved her. • Wymowa końcówki -our • Word Focus: alonelonely

Czasowniki modalne w mowie zależnej: • czasownik can: He says he can do it. / He said he could do it. • czasownik will: He says he will do it. / He said he would do it.

Użycie wish w różnych strukturach • I wish + czas przeszły prosty past simple do wyrażenia życzeń odnoszących się do teraźniejszości lub przyszłości: I wish I had more time.If only do wyrażenia żalu i życzeń odnoszących się do teraźniejszości lub przyszłości: If only they were here. • Wymowa końcówki -ate • Word Focus: weakweek

Nierozdzielne przechodnie czasowniki frazowe: come across, deal with, get rid of, do without, count on, stick to, look into, go for • Word Focus: cookboil

Strona bierna czasowników regularnych • w czasie teraźniejszym prostym Present Simple: The room is cleaned. • w czasie przeszłym prostym Past Simple: The room was cleaned. • w czasie przyszłym prostym Future Simple: The room will be cleaned. • Wymowa końcówki -ise / ize

Strona bierna czasowników nieregularnych • w czasie teraźniejszym prostym Present Simple: The job is done. • w czasie przeszłym prostym Past Simple: The job was done. • w czasie przyszłym prostym Future Simple: The job will be done. • Warianty strony biernej: She was told the truth. / My house was broken into.

Przymiotniki złożone zawierające imiesłów bierny: well-done, hard-boiled, middle-aged itp. • Wymowa – kontrasty: _ vs. ed

Czasownik have got mieć, posiadać • Czasownik have got to musieć • Porównanie czasowników have i have to oraz have to i have got to • Word Focus: thoughthought

Utarte zwroty z czasownikiem get: get tired, get late, get lost itp. • Wymowa – kontrasty: ed vs. es • Word Focus: breathbreathe

Przymiotniki w połączeniu z przyimkami: frightened of, upset about, related to, known for itp.

Czas teraźniejszy dokonany prosty Present Perfect • W zdaniach twierdzących: I have done it. • W pytaniach: Have you done it? • W przeczeniach: I haven’t done it. • Wymowa końcówki -able

Okoliczniki czasu używane w czasie teraźniejszym dokonanym prostym Present Perfect: already, yet, just, recently, still • Word Focus: dessertdesert • Word Focus: thesistheses

Okoliczniki czasu używane w czasie teraźniejszym dokonanym prostym Present Perfect: ever, never, so far • Wymowa końcówki -ous • Word Focus: rocket racket • Word Focus: southsouthern

Użycie przyimków since i for z czasem teraźniejszym dokonanym prostym Present Perfect • Pytania rozpoczynające się od How long …? w czasie Present Perfect • Word Focus: since for

Znamy się od dłuższego czasu. • Porównanie czasu teraźniejszego dokonanego prostego Present Perfect i przeszłego prostego Past Simple • Wymowa liter v, w

Przedrostki czasowników: unpack, disappear, misunderstand, rebuild itp. • Word Focus: soneither

Porównania wyrażane za pomocą as… as…, than • Opisywanie narastania cechy za pomocą more and more, less and less itp. • Wyrażanie proporcjonalności narastania cech: the sooner…, the better… itp. • Wymowa liter j, y • Word Focus: affordeffort

Rzeczowniki zbiorowe tworzone od przymiotników: the rich, the French, the bad itp. • Word Focus: classicclassical

Zdania przydawkowe niedefiniujące • Zaimki względne w zdaniach przydawkowych niedefiniujących: who, which, where, whose • Wymowa litery c • Word Focus: roadroute • Word Focus: sunson

Czas przeszły ciągły Past Continuous • W zdaniach twierdzących: I was working. • W przeczaniach: I wasn’t working. • Zastosowania czasu przeszłego ciągłego Past Continuous • Porównanie użycia czasu przeszłego ciągłego Past Continuous i czasu przeszłego prostego Past Simple • Word Focus: throughthough

Pytania w czasie przeszłym ciągłym Past Continuous: Were you wroking? / What were you doing? • Wymowa litery g • Word Focus: causeresult

Przymiotniki w połączeniu z przyimkami: disappointed with, experienced in itp. • Word Focus: disappointeddisappointing

Czasowniki w połączeniu z rzeczownikiem odczasownikowym gerund: We kept talking. • Wymowa liter: f, fe vs. v, ve • Word Focus: threatenthreat

Łączenie się czasowników forget zapominać, remember pamiętać, try próbować, stop przestawać z pełnym bezokolicznikim full infinitive: I forgot to do it. Zapomniałem tego zrobić • Łączenie się czasowników forget zapominać, remember pamiętać, try próbować, stop przestawać z rzeczownikiem odczasownikowym gerund: I forgot doing it. Zapomniałem, że to zrobiłem • Word Focus: fundfunded – find – found

Konstrukcja used to w połączeniu z rzeczownikiem odczasownikowym gerund: be used to doing something • Wymowa – kontrasty: v, w • Word Focus: rushrash • Word Focus: dawndown

Zwyczajowe czynności w przeszłości wyrażane za pomocą used to do something • Word Focus: wornwarn • Word Focus: sosaw

Przechodnie rozdzielne czasowniki frazowe: figure out, find out, check out, give up, throw away, call off, write down, think overWymowa liter c, s vs. s, z • Word Focus: threwthrough

Budowa i użycie czasu zaprzeszłego Past Perfect: She could use it because he had repaired it. • Word Focus: heathit • Word Focus: doughthough

Czasy narracyjne • czas przeszły prosty Past Simple • czas przeszły ciągły Past Continuous • czas zaprzeszły Past Perfect • Wymowa końcowych liter -p, -b • Word Focus: brakebreak

Mowa zależna z następstwem czasów (część II): • Present Continuous -> Past Continuous: He said he was working.Future Simple -> would + verb: He said he would do it.Past Simple -> Past Perfect: He said he had done it.Present Perfect -> Past Perfect: He said he had seen him. • Word Focus: whetherweather

Rekcja czasownika • czasowniki łączące się z rzeczownikiem odczasownikowym (verb + verb-ing): She denies stealing the money. • czasowniki łączące się z pełnym bezokolicznikiem (verb + to-verb): He agreed to do it. • zdania podrzędne wprowadzane przez that że jako dopełnienie czasownika: He admits that he has a problem. • Wymowa końcowych liter -t, -d • Word Focus: madmade

Wyrażenia idiomatyczne: make up your mind, give somebody a hand itp. • Word Focus: batterbutter • Word Focus: flourflower

Składnie ofert i propozycji: What about…? Why don’t we…? itp. • Reagowanie na oferty i propozycje • Wymowa liter wh • Word Focus: cuisine kitchen

Różne konstrukcje służące do wyrażania przyszłości: be likely to, be unlikely to, be due to, be to, be about to • Wymowa – kontrasty: st vs. stl, sten • Word Focus: knotnot

Wyrażenia zastępujące can i could:be able to do something być w stanie coś zrobićmanage to do something zdołać coś zrobićsucceed in doing something osiągnąć sukces w robieniu czegoś • Word Focus: beatbit • Word Focus: curetreat

Czasownik w połączeniu z przyimkiem (protect from, invest in itp.) • Wymowa liter sh, ch • Word Focus: eyesice • Word Focus: stockstuck

Przymiotniki w połączeniu z pełnym bezokolicznikiem (difficult to read, frightened to go, kind of someone to do itp.) • Word Focus: bunchbench • Word Focus: even soeven though

Strona bierna z czasownikami modalnymi: It must be done. • Wymowa liter cc • Word Focus: thoughhowever

Strona bierna w czasach ciągłych: It is being done. • Word Focus: journeytrip

Strona bierna w czasach Perfect: It has been done. / It had been done. • Wymowa liter tch, dge • Word Focus: adaptadopt • Word Focus: scenestage • Word Focus: chefchief

Tworzenie form przymiotników przy pomocy negatywnych przedrostków il-, ir-, im-, in-, un-, dis- • Word Focus: refereejudge

Użycie przedimka nieokreślonego a / an • Użycie przedimka określonego the • Opuszczanie przedimka • Wymowa – kontrasty: ng vs. nk • Word Focus: cartoncartoon • Word Focus: dairydiary • Word Focus: breedbread

Czas Present Perfect Simple vs. czas Present Perfect Continuous • Budowa czasu Present Perfect Continuous • Użycie czasu Present Perfect Continuous • Word Focus: shadeshadow

Czas Present Perfect Simple vs. czas Present Perfect Continuous • Czasowniki statyczne w czasie Present Perfect Simple • Wymowa końcowych liter -ck, -g • Word Focus: barebar

Czasy Present Perfect vs. czasy Past Perfect • Budowa czasu Past Perfect Continuous • Użycie czasu Past Perfect Continuous • Word Focus: fiancéfiancée • Word Focus: affecteffect

Rodzaje czasowników frazowych w zależności od wystąpienia lub braku dopełnienia • Ergatywne czasowniki frazowe: burn down, calm down, carry on, cheer up, dry out, speed up, wake up • Wymowa liter th- / -th • Word Focus: shutshoot – shot • Word Focus: yetalready

Mówienie o przeszłych nawykach za pomocą: • konstrukcji used to do something • konstrukcji would + verb • czasu przeszłego ciągłego Past Continuous • Word Focus: dolldull

Wyrażenia ilościowe dla rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych: a few, a little, plenty of itp. • Wyrażenia ilościowe jako określniki i jako zaimki: either, neither, both, none • Wymowa liter th (1) • Word Focus: pass awaypass out • Word Focus: siteside

Budowa i użycie czasu przyszłego ciągłego Future Continuous • Word Focus: usuallyusual

Czasowniki modalne z formą ciągłą czasowników: He must be reading. • Wymowa liter th (2) • Word Focus: angleangel

Budowa i użycie czasu przyszłego dokonanego Future Perfect • Word Focus: tenanttent

Czasowniki modalne w konstrukcjach odnoszących się do przeszłości modal + have + past participle • Formy ściągnięte z czasownikami modalnymi w przeszłych konstrukcjach: could’ve itp. • Wymowa liter th (3) • Word Focus: instantinstance

Tworzenie rzeczowników od czasowników i innych rzeczowników: pollution, neighbourhood itp. • Word Focus: politicspolitician

Trzeci okres warunkowy: If I had known, I would have told you. • Wymowa the • Word Focus: thoughtough

Wyrażanie żalu odnośnie do wydarzeń w przeszłości za pomocą: • regret + verb-ingwish + Past Perfectif only + Past Perfect • Word Focus: laneline

Mieszane okresy warunkowe • If + III okres warunkowy + II okres warunkowy • If + II okres warunkowy + III okres warunkowy • Wymowa – kontrasty: th vs. s • Word Focus: buckback

Użycie przedimków z nazwami geograficznymi • Użycie przedimka określonego the z nazwami gatunków i wynalazków • Opuszczanie przedimka w nazwach instytucji: go to school, be in prison itp. • Word Focus: shipsheep • Word Focus: peakpick • Word Focus: baybye

Zdania podrzędne wprowadzane przez if / whether czy • Wymowa – kontrasty: th vs. d, t • Word Focus: dyedie

Pytania pośrednie szczegółowe: Tell me where I can park. / Do you know where I can park? • Word Focus: lackluck

Konstrukcje bierne z czasownikiem have: have something done • Czasowniki want, like, prefer w konstrukcjach biernych: I want it hard-boiled. • Wymowa – kontrasty: th vs. f • Word Focus: accompany company

Trzyczłonowe czasowniki frazowe: break up with, come up with, cut down on, get away with, get on with, get out of, look forward to, run out of • Word Focus: launchlunch • Word Focus: suedsuit

Słowa rather, fairly i pretty w znaczeniu dość • Wyrażanie życzeń za pomocą konstrukcji would rather • z niepełnym bezokolicznikiem bare infinitive • z czasem przeszłym prostym Past Simple • z czasem zaprzeszłym Past Perfect • Udzielanie rad za pomocą had better • Wymowa – kontrasty: th vs. t • Word Focus: fairlyfair

Użycie another i other • Wyrazy zastępujące rzeczownik: others, the others, both, neither, the former, the later • Wyrażanie ilości w sposób nieścisły: the majority, the minority • Word Focus: latterlater

Działania matematyczne • Słowa i zwroty związane w obliczaniem kwot • Wymowa – akcent • Word Focus: sensiblesensitive

Tworzenie przymiotników i przysłówków od rzeczowników: professional, backward itp. • Tworzenie czasowników od przymiotników: shorten, activate itp. • Word Focus: sinkdrown • Word Focus: foolfull

Right Menu Icon
SteppsEnglish

FREE
VIEW