Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO STEPPSENGLISH.COM

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY
 4. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. PRAWA AUTORSKIE DO TREŚCI USŁUGODAWCY
 6. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 7. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 8. REKLAMACJE
 9. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 11. POSTANOWIENIA DODATKOWE
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://steppsenglish.com (dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Serwis”, „Steppsenglish.com”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego, składanie zapytań, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Serwis Internetowy.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Serwisu Internetowego, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego i jego funkcjonalności, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół STEPPSENGLISH


1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego jest “RED POINT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Józefowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Ks. Malinowskiego 8A, 05-410 Józefów); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136679; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 300000,00 zł; NIP: 8971606376; REGON: 932029574, adres poczty elektronicznej: biuro@steppsenglish.com (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów, jak również Firm na Prawach Konsumenta przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FIRMA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zawieranie Umowy) jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę oraz określenie warunków Umowy, w szczególności poprzez dodanie Produktu do elektronicznego koszyka i kliknięcie pola akcji.
  4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  5. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów i funkcjonalności w Serwisie Internetowym, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcy oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Internetowego.
  6. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Usługach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  8. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  10. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, COM – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://steppsenglish.com.
  11. UMOWA – umowa o dostarczenie, tj. udzielenie dostępu do Produktu zawierana albo zawarta na odległość między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  13. PRODUKT – usługa polegająca na udzieleniu Klientowi dostępu do kursu udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie.
  14. USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; oraz (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego oraz zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę z Usługodawcą.
  15. USŁUGODAWCA – jest “RED POINT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Józefowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Ks. Malinowskiego 8A, 05-410 Józefów); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136679; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 300000,00 zł; NIP: 8971606376; REGON: 932029574, adres poczty elektronicznej: biuro@steppsenglish.com.
  16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą.

2) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam).
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu Internetowego, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer z dostępem do Internetu, słuchawki i mikrofon; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie Umowy oraz obowiązki ustawowe Administratora).

3) ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY

 1. Serwis Internetowy umożliwia zawarcie Umowy o dostęp do kursu języka angielskiego (Produktu).
 2. Ceny Produktów uwidocznione na stronach Serwisu Internetowego podane są w złotych polskich. O łącznej cenie Produktu wraz z należnymi podatkami Klient jest informowany najpóźniej przed wyrażeniem woli związania się Umową. Usługodawca może oferować darmowy dostęp do niektórych Produktów.
 3. Standardowo zawarcie Umowy między Klientem a Usługodawcą ma następujący przebieg:
  1. Zawarcie Umowy między Klientem a Usługodawcą jest możliwe po złożeniu przez Klienta Zamówienia na Produkt za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 6.3 Regulaminu.
  2. Usługodawca potwierdza Klientowi zawarcie Umowy poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail zawierającej co najmniej potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Usługodawcą. Usługodawca dostarcza Produkt Klientowi zgodnie z postanowieniami pkt. 3.7 niniejszego Regulaminu.
 4. Niezależnie od sposobu zawarcia Umowy, w zakresie nieuregulowanym przez Klienta z Usługodawcą zastosowanie ma niniejszy Regulamin, a sama Umowa jest zawierana zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Cywilnym oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem, o której mowa w pkt. 3.3 Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego.
 6. Usługodawca udostępnia Klientowi Produktu na Koncie Klienta natychmiastowo po zaksięgowaniu płatności Klienta na rachunku bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy a w przypadku kursu bezpłatnego natychmiastowo po złożeniu Zamówienia.

4) SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:
  1. Płatność elektroniczna lub płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Stripe.com.
  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
 2. Termin płatności:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności natychmiastowo po złożeniu Zamówienia.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia.

5) PRAWA AUTORSKIE DO TREŚCI USŁUGODAWCY

 1. Treści i materiały udostępniane w ramach Produktu, mogą stanowić przedmiot Prawa Autorskiego (utwór). Korzystanie przez Klienta z treści Usługodawcy stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.
 2. Klient nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści i materiałów wyświetlanych, odtwarzanych lub w inny sposób udostępnianych Klientowi w ramach Produktu. Klientowi zabrania się w szczególności utrwalania tych treści i materiałów jakąkolwiek techniką oraz ich rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie. Klient nie ma prawa kopiować udostępnionych mu treści i materiałów za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 4. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że Usługobiorca korzystający z Serwisu Internetowego nie otrzymuje żadnych praw autorskich do materiałów (w tym treści tekstowych i graficznych), do których uzyskuje dostęp podczas korzystania z Usług Elektronicznych.

6) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Korzystać z Usług Elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia, Newsletter oraz Konto.
 3. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez Usługobiorcę Produktu do koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia dostępnego na stronie Steppsenglish.com i (2) kliknięciu pola „Potwierdzam i płacę” albo „Potwierdzam” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych.
 4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Korzystanie z Formularza Zamówienia kończy się z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 5. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce dotyczącej Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”.
 6. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@steppsenglish.com.
 7. Wszelkie reklamacje oraz inne zgłoszenia dotyczące Usług Elektronicznych oraz sposobu działania Serwisu Internetowego mogą być zgłaszane drogą elektroniczną pod adresem poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@steppsenglish.com. Usługobiorca powinien podać swoje dane kontaktowe oraz przedstawić zwięźle informacje dotyczące zgłaszanego problemu technicznego lub innej nieprawidłowości. Usługodawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania.
 8. Korzystanie z Konta jest możliwe po wykonaniu przez Usługobiorcę dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnienie interaktywnego formularza rejestracji Konta dostępnego na stronie Serwisu, (2) kliknięcie pola „Zarejestruj się”. W formularzu rejestracji Konta niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Konto można również utworzyć w trakcie składania Zamówienia – w Formularzu Zamówienia wymagane jest wtedy podanie danych logowania do Konta, a Konto staje się aktywne z chwilą złożenia Zamówienia.
 9. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Użytkownika – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.
 10. Konto umożliwia Użytkownikowi dostęp do kursu wchodzącego w skład Produktu.
 11. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 12. Użytkownik obowiązany jest zapewnić, że podane hasło do Konta jest odpowiednio złożone i nie stanowi powtórzenia hasła stosowanego przez Użytkownika w innych miejscach w Internecie.
 13. Użytkownik obowiązany jest utrzymać dane dostępowe do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Użytkownikowi zabrania się udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym poprzez najem lub użyczenie.
 14. Użytkownik może posiadać w tym samym czasie wyłącznie jedno Konto.
 15. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@steppsenglish.com. Usunięcie Konta nie uprawnia Użytkownika do otrzymania zwrotu należności za niewykorzystany okres korzystania z zakupionych Produktów Cyfrowych, co nie wyłącza ani nie ogranicza bezwzględnie wiążących praw ustawowych Użytkownika będącego Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do Umów zawartych od tego dnia – również Firmą na Prawach Konsumenta), szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

7) KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu lub poczta elektroniczna (e-mail: biuro@steppsenglish.com), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z jego danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

8) REKLAMACJE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy, jeżeli Produkt jest niezgodny z zawartą Umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Umów zawartych z Usługodawcą można złożyć bezpośrednio do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: biuro@steppsenglish.com).
 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednak mogą wpłynąć na ostateczną decyzję Usługodawcy co do oceny zasadności zgłoszenia.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

9) USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Usługobiorców będących Konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi in. w odniesieniu do Umowy, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługi za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 9.2 Regulaminu, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt. 9.4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Usługodawcy oświadczenia przed jego upływem zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi na wstępie Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia tej umowy.
 6. Zawarte w niniejszym punkcie 9. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego Firmą na Prawach Konsumenta.

10) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących Konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawartej internetowo umowy.

11) POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Niniejszy punkt 11. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego Konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także Firmą na Prawach Konsumenta.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez Usługodawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.
 4. Usługodawca nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. ataki hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki, rozruchy, powodzie, pożary) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych kosztów z tytułu Umowy , a w razie braku zawarcia Umowy, nie więcej niż do kwoty stu złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy lub niezwiązanych z tą Umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy, spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Językiem komunikacji Usługodawcy i Klienta/Usługobiorcy jest język polski.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów i terminów płatności; zmiany w zakresie świadczonych usług; dodania lub usunięcia usług; wprowadzenia nowych opłat za korzystanie z usług lub podwyższenia obecnych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  1. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Usługi Elektronicznej Newsletter), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Usługobiorca będący Firmą na Prawach Konsumenta) ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Dziękujemy za uważną lekturę!
  W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.
  Zapraszamy do współpracy,
  Zespół STEPPSENGLISH

Right Menu Icon
SteppsEnglish

FREE
VIEW