Step 15

Opis

Tematy tego kursu

152 kroków

Step 15.1?

Zdania okolicznikowe czasu wprowadzane przez when kiedy, after po tym jak, before zanim, as soon as jak tylko • Wymowa końcówki -ture • Word Focus: peacepiece
Dialog 1. Crime
Dialog 2. Gossip
Dialog 3. Personal care
Dialog 4. Furniture
Dialog 5. Legal
Dialog 6. Car
Dialog 7. Shopping
Dialog 8. Restaurant
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wybierz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Trudne słowa: PEACE – PIECE
Nowe słowa
Nagrania

Step 15.2?

Zerowy okres warunkowy • Ze spójnikiem when kiedy: My teacher is angry when I'm late. • Ze spójnikiem if jeśli: If you mix blue and yellow, you get green.

Step 15.3?

Pierwszy okres warunkowy: If it rains, I will stay at home. • Wymowa końcówek -tion / -sion • Word Focus: chargechurch

Step 15.4?

Warianty zdań warunkowych typu I • Z trybem rozkazującym: If you plan to go there, take a map. • Z czasownikami modalnymi: If she needs help, she should talk to me. • Ze spójnikiem unless chyba że; jeśli nie: Unless they pay me soon, I'll borrow some money.

Step 15.5?

Drugi okres warunkowy: She would help us, if she were rich. • Wymowa – kontrasty: -sion vs. -ssion • Word Focus: interestinterests

Step 15.6?

Przymiotniki złożone: full-time, part-time, world-famous, award-winning, tight-fitting itp. • Word Focus: lawlow • Word Focus: loseloose

Step 15.7?

Mowa zależna bez następstwa czasów • Mowa zależna z następstwem czasów (część I): Present Simple -> Past Simple: I told her that I loved her. • Wymowa końcówki -our • Word Focus: alonelonely

Step 15.8?

Czasowniki modalne w mowie zależnej: • czasownik can: He says he can do it. / He said he could do it. • czasownik will: He says he will do it. / He said he would do it.

Powtórka słownictwa 15

Step 15

Opis

Tematy tego kursu

152 kroków

Step 15.1?

Zdania okolicznikowe czasu wprowadzane przez when kiedy, after po tym jak, before zanim, as soon as jak tylko • Wymowa końcówki -ture • Word Focus: peacepiece
Dialog 1. Crime
Dialog 2. Gossip
Dialog 3. Personal care
Dialog 4. Furniture
Dialog 5. Legal
Dialog 6. Car
Dialog 7. Shopping
Dialog 8. Restaurant
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wybierz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Trudne słowa: PEACE – PIECE
Nowe słowa
Nagrania

Step 15.2?

Zerowy okres warunkowy • Ze spójnikiem when kiedy: My teacher is angry when I'm late. • Ze spójnikiem if jeśli: If you mix blue and yellow, you get green.

Step 15.3?

Pierwszy okres warunkowy: If it rains, I will stay at home. • Wymowa końcówek -tion / -sion • Word Focus: chargechurch

Step 15.4?

Warianty zdań warunkowych typu I • Z trybem rozkazującym: If you plan to go there, take a map. • Z czasownikami modalnymi: If she needs help, she should talk to me. • Ze spójnikiem unless chyba że; jeśli nie: Unless they pay me soon, I'll borrow some money.

Step 15.5?

Drugi okres warunkowy: She would help us, if she were rich. • Wymowa – kontrasty: -sion vs. -ssion • Word Focus: interestinterests

Step 15.6?

Przymiotniki złożone: full-time, part-time, world-famous, award-winning, tight-fitting itp. • Word Focus: lawlow • Word Focus: loseloose

Step 15.7?

Mowa zależna bez następstwa czasów • Mowa zależna z następstwem czasów (część I): Present Simple -> Past Simple: I told her that I loved her. • Wymowa końcówki -our • Word Focus: alonelonely

Step 15.8?

Czasowniki modalne w mowie zależnej: • czasownik can: He says he can do it. / He said he could do it. • czasownik will: He says he will do it. / He said he would do it.

Powtórka słownictwa 15

Right Menu Icon
SteppsEnglish

FREE
VIEW